Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z II.členské schůze RC Brouček, o.s. konané dne 12.1.2013

31. 1. 2013

 Zápis z II.členské schůze RC Brouček, o.s. konané dne 12.1.2013

 

Sídlo: Bukovinka 126, 67905 Křtiny

Odloučené pracoviště: Bukovinka 6, 67905 Křtiny

 

Přítomni: Vévodová,Keprtová,Jedličková, Škrabalová, Hrazdílková, Pospíšilová

Omluveni: Kubicová

Přátelský člen RC Brouček: Sedláková, Možná

Omluveni Přátelský člen RC Brouček: Mičudová, Mikulová, Halámková, Horáčková

 

členská schůze tedy je v souladu s čl. VII. stanov usnášeníschopná

 

Na schůzi byl projednán následný program:

I.                     Informace k pronajaté budově:

1)       Náhled na nájemní smlouvu, nájem na 1rok je 1,-Kč ( nájem odpuštěn v původní ústní smluvní dohodě na 500,- za měsíc; zálohy na energie 1000,-Kč měsíčně.)

2)       Pokud bude uskutečněna služba hlídání bude na tuto službu zvlášť smlouva o pronájmu příslušných prostor.

3)       Zápisy spotřeby plynu a elektřiny – člen rady na starost, viz.zápisník ( zápisy je třeba dělat každou schůzku, elektřina 1xměsíčně vždy k 1. v měsíci)

 

II.                   Informace financování:

1)       Sponzorské dary – na list vypsat místní podnikatele, abychom mohli začít s jejich oslovováním

2)       Předložení zápisů ke kontrole z peněžního deníku od 24.8.2012(vznik o.s.) do 31.12.2012

3)       Předložení uzávěrky a souhrnného vyúčtování od 24.8.2012(vznik o.s.) do 31.12.2012 všech finančních prostředků – ke kontrole, včetně žádostí

4)       Vyúčtování akcí v 1.pol. š.k. 2012/2013 pro členy RC Brouček, o.s. a veřejnost

5)       Obec pro rok 2013 schválila žádost o 20 000,-Kč v plné výši

6)       Členský příspěvek pro 2.pol 2012/2013 je ve výši 200,- (sváleno dne 1.10.2012 ) a jeho vybírání proběhne v měsíci únoru (možno platit hotově nebo na BÚ RC Brouček, o.s.)

7)       Inventarizace majetku – z důvodu případného podvoj.účetnictví

8)       Návrh rozpočtu pro rok 2013

9)       Možnost žádostí při otevření grantů: MPSV,JMK

 

III.                 Informace činnosti:

1)       Žádost o vstup do valné hromady – pí.Hrazdílková

2)       Předložení návrhu plánu akcí na 2.pol. š.k.2012/2013

3)       Předložení návrhu programu na 2.pol. š.k.2012/2013

4)       Bazar oblečení jaro/léto návrhy data konání 9. nebo 23.2.2013,zvolení času od-do(návrh od 10:30hod – 15hod), pozor OSTATKY

5)       Výzdoba oken RC Jaro/léto – kdo zajistí

6)       Seznámení činnosti RC – co vše pod RC Brouček, o.s., spadá

7)       Informace o zapojení RC Brouček, o.s. do sběru vršků z pet-lahví na Sofinku z Kuřimi

8)       Otevírání RC Brouček, o.s., při středečních schůzkách(pomoc 1x14dnů)

9)       Otevření centra 1.a 8.5.2013 státní svátky ANO/NE

10)    Návrh na koupi balónků do bazénku 1-2sady cca á 250,-

 

IV.                 Volba rady sdružení:

 

       V.           Závěr, diskuze

 

Ad) I. Informace k pronajaté budově:

1)      a 2) všichni členové byli seznámeni s těmito informacemi a byla jim předložena smlouva, která byla sepsána s pronajimatelem, k seznámení s jejím obsahem. Dle zájmu je kdykoliv k nahlédnutí v dokumentaci RC Brouček, o.s.

3)  zápisy budou prováděny členkami, které mají k dispozici klíč od budovy a budou obsluhovat kotel dle rozpisu. Zápis bude prováděn při zapnutí a vypnutí kotle, 1xměsíčně bude zapsána elektřina. Členky schválily zakoupení „kličky“ ke dvířkám od plynu elektřiny v hodnotě cca 100,--Kč, hrazeno z mimořádných nákladů. Pí.Hrazdílková se pokusí vyřešit topení s p.Šenkem J. a bude o výsledku informovat předsedkyni sdružení.

 

Ad) II. Informace financování:

1)     Členky vypsaly místní podnikatele, seznam bude v průběhu schůzek dále doplňován dalších členů.

2)     Členky provedly kontrolu zápisů peněžního deníku, nebyly žádné námitky, zapsáno v kontrolním listě u Peněžního deníku.

3)     Kontrola souhrnného vyúčtování byla provedena bez námitek, zapsáno v kontrolním listě. Vyvěšeno na nástěnce v centru.

4)     Kontrola vyúčtování akcí pro členy RC Brouček, o.s. a veřejnost, byla provedena bez námitek, zapsáno v kontrolním listě. Vyvěšeno na nástěnce v centru.

5)     Informace podána a zaúčtována do peněžních prostředků RC Brouček, o.s.

6)     Členky o výběru ČP byly informovány a požádány především o platbu na bankovní účet č. 2300315687/2010 buď s variabilním symbolem, kde uvede člen číslo domu nebo do zprávy pro příjemce uvede své jméno a příjmení. Částka pro platbu je 200,--Kč a proběhne v měsíci únoru. Při zaplacení se podepíší do výběru ČP, který je k dispozici v centru a  dají poznámku BÚ. Při nezaplacení ČP za 1schůzku se platí 20,--Kč

7)     Členkami byla provedena inventura majetku, seznam je k dispozici v centru.

8)     Návrh rozpočtu pro rok 2013byl schválen a s dodatkem zápisu založen.

9)     Informace o možnostech čerpání grantů, čekáme na vyjádření od MPSV,další postup by měl být znám během 1týdne.

 

Ad.III) Informace činnosti:

1)      Žádost pí. Hrazdílkové pro vstup do valné hromady byl schválen 7hlasy.

2)      Návrh plánu akcí byl schválen, v případě potřeby bude v průběhu doplněn. Zapsáno v dodatku.

3)      Návrh programu byl schválen, změny jsou možné dle aktuální situace a domluvy. 1xza 3týdny zpěv s kytarou, kterou bude zajišťovat p.Škrabalová. Program bude členkám rozdán při středeční schůzce 16.1.2013

4)      Bazar oblečení se uskuteční 23.2.2013 od 9 – 12hod v budově Společenského domu Bukovinky. Chod této akce zajistí členky RC Brouček, o.s.

5)      Výzdoba bude tvořena společně s dětmi a maminkami v rámci programu. Výzdoba centra pí. Humlíčkovou se zatím konat nebude, zakoupí se dekorační síť v hodnotě cca 200,--Kč, která bude pro výstavu výrobků od dětí.

6)      Členky s tímto bodem byly seznámeny, náměty nevznesly žádné.

7)      Sběr čepků od pet-lahví proběhl v období říjen-prosinec. Celkem obyvatelé Bukovinky a žáci ZŠ Bukovina nasbírali 11,375kg. Sběr dále probíhá v MŠ Bukovinka a RC Brouček, o.s., kdy bude zaslán v případě ještě zájmu rodině Sofinky nebo bude uschován pro další sběr.

8)      S otevíráním centra při středečních schůzkách v 9hod se s předsedkyní pí.Vévodovou bude střídat pí.Hrazdílková, vždy 1x14dnů.

9)      Třídění odpadu v RC: koše budou na směsný odpad (pleny, odpad z ovoce apod.), v kuchyňce jsou k dispozici nádoby na papír a plast.

10)  1. a 8.5.2013 bude centrum uzavřeno z důvodu státního svátku. 1.4.2013 centrum uzavřeno z důvodu velikonočního pondělí.

11)  Koupě dvou sad balónků do bazénku byla schválena všemi přítomnými členy, viz.dodatek. Pořízení proběhne v nejbližší době.

 

Ad. IV. Volba rady sdružení:

                  Valná hromada nově zvolila radu sdružení následovně:

                             Předsedkyně: Vévodová Zdeňka

                             Místopředsedkyně: Jedličková Lucie

                             Hospodář: Keprtová Lenka

                  Předsedkyně a místopředsedkyně jsou oprávněny jednat za občanské sdružení RC Brouček, o.s., jak v úředních tak obecných záležitostech.

 

Ad. V.  Diskuze, závěr:

1)Návrh pro - Peněžní prostředky na náklady tel.spojení předsedkyně s členkami: - návrh. Pí Hrazdílková :

            - předsedkyně bude pro komunikace s členkami používat osobní dobíjecí sim-kartu pod číslem: 736 449 063, spotřeba kreditu bude promítnuta ve vyúčtování. Návrh odsouhlasen všemi přítomnými.

2) Úklid prostor RC – návrh. Pí Hrazdílková

            - úklid vždy bude prováděn při středečních schůzkách dle rozpisu, který bude k dispozici v centru.

 

 

 

 

Zapsal:

               --------------------------

      Vévodová Zdeňka

 

 

Ověřil:

            ---------------------------

               Jedličková Lucie

 

 

Příloha: Prezentační listina ze dne 12.1.2013 a Program II.členské schůze Rodinného a mateřského centra Brouček, o.s.